การใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการค้นหาสิทธิบัตร

Virtual Event Virtual Event

Public Training ประจำปี 2024 "Strategic Intellectual Property Management: Empowering Businesses for Competitive Advantage and Market Leadership"
หลักสูตรที่ 5 : การใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการค้นหาสิทธิบัตร (Leveraging Databases and Tools for Effective Patent Search Strategies)

Get Tickets ฿1,059.00

การใช้ฐานข้อมูลและสืบค้นเครื่องหมายการค้า

Virtual Event Virtual Event

Public Training ประจำปี 2024 "Strategic Intellectual Property Management: Empowering Businesses for Competitive Advantage and Market Leadership"
หลักสูตรที่ 6 : การใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการสืบค้นเครื่องหมายการค้า (Leveraging Databases and Tools for Effective Trademark Search Strategies)

Get Tickets ฿1,059.00

เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ

Virtual Event Virtual Event

Public Training ประจำปี 2024 "Strategic Intellectual Property Management: Empowering Businesses for Competitive Advantage and Market Leadership"
หลักสูตรที่ 7 : เทคนิคการร่างคำขอรับสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ (Strategy for Drafting Successful Patent Applications)

Get Tickets ฿1,059.00

การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจ

Virtual Event Virtual Event

Public Training ประจำปี 2024 "Strategic Intellectual Property Management: Empowering Businesses for Competitive Advantage and Market Leadership"
หลักสูตรที่ 8 : การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจ (Maximizing the Power of Intellectual Property to Drive Business Growth and Success)

Get Tickets ฿1,059.00